DyZtak jesTli faKt ceTe sPratelit pisnete seM
Tu...xDxDLeden 2009